Manşetler

Buradasın: Faydalı linkler » E Devlet » 2010 yılı Adalet Bakanlığı Memur Alımı İnfaz Koruma Memuru, Cezaevi Katibi, Şöför, Teknisyen, Aşçı ve Kaloriferci alımı
 

2010 yılı Adalet Bakanlığı Memur Alımı İnfaz Koruma Memuru, Cezaevi Katibi, Şöför, Teknisyen, Aşçı ve Kaloriferci alımı

Reklam

T.C. ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına

Sözleşmeli (657 sk. 4/B) ve Kadrolu Personel Alımı Sınav İlânı

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek madde 2nin son fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin değişik 5inci ve devam eden maddelerine göre, EK-2/B listede yeri sayısı unvanı ve niteliği belirtilen 2000 adet sözleşmeli infaz ve koruma memuru pozisyonuna,

B) Devlet Personel Başkanlığının 01.04.2009 tarihli ve 6745 sayılı açıktan atama iznine istinaden ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK-2/A listede yeri sayısı belirtilen 644 adet kadrodan 424 infaz ve koruma memuru, 100 ceza infaz kurumu katibi, 50 şoför, 25 teknisyen, 25 aşçı ve 20 kaloriferci kadrolarına;

Merkezi sınavda en az 70 puan alıp, başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere infaz ve koruma memuru kadro sayısının on katı, şoför, teknisyen, kaloriferci ve aşçı kadro sayısının beş katı, ceza infaz kurumu kâtipliği için kadro sayısınca aday çağrılarak 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114/1-a/1inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca sözleşmeli pozisyonlar ve kadrolu unvanlar için ayrı ayrı olmak üzere sözlü sınavı yapılacak olup, ceza infaz kurumu katipleri için uygulamalı ve tüm unvanlar için sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama ve yerleştirme yapılacaktır.

Başvurularda, lisans mezunları için 2008 KPSSP3, önlisans mezunları için 2008 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2008 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek ve Kadrolu Olarak Açıktan Atanabilmek İçin Gereken;

I. Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlik durumu itibariyle;
i. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
ii. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
iii.ASkerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

II. Özel şartlar:

A- İnfaz ve Koruma Memurluğuna Sözleşmeli Yerleşebilmek ve Kadrolu Olarak Atanabilmek İçin ;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş olmak,
c) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.den kısa boylu olmamak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13 den fazla, 17den az olmamak.

B- Şoför Kadrolarına Atanabilmek için;
a) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,
b) Hizmetin özelliğine göre E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
c) Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını bitirmemiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

C- Ceza İnfaz Kurumu Katip Kadrolarına Atanabilmek İçin;
a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksek okulları, meslek yüksek okullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak,
c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır. Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, metnin anlam bütünlüğünün korunup korunmadığı, yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları olup olmadığı göz önünde bulundurulacağından bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.)

d) Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını bitirmemiş olmak,
e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

D- Teknisyen Kadrolarına Atanabilmek İçin;
a) Meslek liseleri veya teknik liselerin elektrik, dericilik, sıhhi tesisat, inşaat ve motor bölümlerinden mezun olmak,
b) Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını bitirmemiş olmak,
c) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

E- Kaloriferci ve Aşçı Kadrolarına Atanabilmek İçin;
a) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,
b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,
c) Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını bitirmemiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Başvuru tarihi :
Başvurular 05/01/2010 Salı günü başlayıp, 13/01/2010 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.
1. Başvuru yeri ve şekli:
Başvuruların ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden adaylarının başvuruları kabul edilecektir.
Adayların yalnızca bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yapacağı sözlü sınava katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
Ayrıca aynı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından hem kadrolu hemde sözleşmeli infaz ve koruma memuru ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğüne infaz ve koruma memuru alınmasına yönelik olarak sınav açılması durumunda, ilgililer bu sınavlardan sadece birine tercihlerini belirterek başvurabileceklerdir.
2. Başvuru için gerekli belgeler:
a) EK- 1 Başvuru formu (Başvuru yerinden temin edilecek),
b) Nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya komisyon başkanlığı tarafından onaylı örneği,
d) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneğiyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,
e) Adli sicil ve arşiv kaydı,
f) Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
g) KPSS sınav sonuç belgesi,
h) Sözleşmeli adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,
ı) Aşçı ve kaloriferci kadrolarına başvuranlar için halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olduğuna dair belge ya da sertifikanın aslı veya tasdikli örneği.
3. Sınav yeri:
Ekli listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.
4. Boy kilo ölçümü:
İnfaz ve koruma memurlarının boy ve kilo ölçümü, 18-19-20 Ocak 2010 tarihlerinde yapılacaktır.
5. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:
Merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen infaz ve koruma memurluğu pozisyon ve kadro sayısının on katı aday belirlemesi boy kilo ölçümünden sonra yapılacak, şoför, teknisyen, aşçı ve kaloriferci için merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday belirlenecek, ceza infaz kurumu katipliği için ise kadro sayısınca aday belirlenecektir. Belirlenen liste 25 Ocak 2010 Pazartesi günü komisyonlarda, varsa Cumhuriyet Başsavcılığı internet sayfalarında ve Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.cte.adalet.gov.tr) yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6. Ceza infaz kurumu katipliği uygulama sınav tarihi:
29 Ocak 2010 Cuma adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilmemesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
7. Sözlü sınav tarihi:
Sözlü sınav 02 Şubat 2010 tarihinde başlamak suretiyle yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.
8. Sınav şekli:
Sınav, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
9. Sözlü sınav konuları:
a) Genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurum idaresi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu ifade ve kavrama yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.
10. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.
11. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylardan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya sözleşme imzalandıktan sonra, 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların sözleşmesi yapılacaktır.
12. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
13. Sözleşmeli personel kurumlar arası naklen yer değişikliği yapamayacaktır.
14. Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu pozisyonları, sınav izni verilen yerlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi naklen atamaya esas alınmayacak olup, anılan Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda çalıştırılanların naklen atanmaları çok özel şartlara bağlandığından, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık gibi mazeretler) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.
15. Atama yapılacak yerlere ilişkin kadro ve pozisyonları gösteren (EK-2/A) ve (EK-2/B) listeler aşağıda gösterilmiştir.
EK- 1 : Başvuru formu
EK-2/A: Kadrolu açıktan atama izni verilen komisyonlar

EK-2/B: Sözleşmeli infaz ve koruma memuru yerleştirilmesi için sınav izni verilen pozisyonlar

Yorum Bırakın

Yorumunuzu Buraya Yazın!

İsminiz
E-Mailiniz
Yorumunuz
 
nedim - 21.01.2011 - 16:31
tüm uzman erbaş arkadaşların dikkatine dava açmak için aradaşların önerilerin bekliyorum avukatla konuştum evet derseniz hemen açalım telefonum:0544.672.23.02
nedim - 16.12.2010 - 16:30
sendemi uzman erbaştın istifamı ettin yunus arkadaşım 0544.672.23.02
nedim - 16.12.2010 - 16:21
merhaba selam uzman erbaş arkadaşlarım uzman erbaşlar istifa ettikleri zaman yavaş yavaş açıktan geçiş yolu ile memurluk kadrosuna geçişler çok zorlaşıyor yavaş yavaş devlet bu kanunu kaldırıyor çünkü hiç bir belediye ve kuruluşlar almıyor heleki 30 üstündeyseniz iş bulmanız olanaksızdır en son adalet baknlığı infaz koruma memuru alımında üst yaş sınırı 30′dur. Bu 30 yaş şartı aranmaktadır buda 9 Ekim 2010 Tarihli ve 27724 Sayılı Resmî Gazete yayınlandı daha neyi bekliyonuz iş bulamıyan uzman erbaşlar hakkımızı arayıp bir şeyler yapalım toplanalım oturmakla zaman kaybımız olur ancak cep telefonum:0.544.672.23.02 telefonlarınızı bekiyorum toplanmak ve birşey yapmak için
Mert Serin - 14.01.2010 - 16:02
Kübra Sanada basarılar dilerim allah seninde yardımcın olsun cümlemizin muradı kabul olsun en içtem dileklerimle güzel dualarım sizinle.aeo
yunus - 11.01.2010 - 18:46
ben nezaman düzenli bir işim olacak
ibrahim - 11.01.2010 - 13:06
ya bizi bir yere yerleştirsinler yada bu sistemi değitirsinler arkadaşlar ya sıkıldım artık ben
kübra - 07.01.2010 - 21:38
herkes için yüce rabbimizden hayırlısını dilerim