Manşetler

Buradasın: Faydalı linkler » İş Başvuru ilanları » Zabıta Alımı Başvuruları Şartları
 

Zabıta Alımı Başvuruları Şartları

Reklam

Zabıta Alımı Başvuruları Şartları

Adalet Bakanlığı, 3000 sözleşmeli zabıt katibi ve 660 kadrolu zabıt kâtibi için ilana çıktı. Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2010), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N
1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;

a) EK-1/A listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren ?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar? ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında toplam 3000 sözleşmeli zabıt katibi,

b) EK?1/B listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7?12 dereceli kadrolara açıktan atama suretiyle toplam 660 kadrolu zabıt kâtibi,

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114/1-a/1 inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2010), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav ? Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 27/01/2011 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı, göz önünde bulundurulacaktır.

3) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca Ek?1/A ve Ek?1/B listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir.

Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Bazı adalet komisyonları tarafından kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtibi alınacağından, adaylar aynı adalet komisyonu tarafından yapılacak hem kadrolu hem de sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına başvurabileceklerdir.

Sözleşmeli zabıt kâtibi olarak görev yapan adaylar yalnızca kadrolu zabıt kâtipliği sınavına (başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla, KPSS-2010 ve diğer şartlar) başvurabileceklerdir.

4) Başvuru tarihi: Başvurular 17 Ocak 2011 Pazartesi günü başlayıp, 27 Ocak 2011 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

5) Sınav yeri: İlgili adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

6) Uygulama sınav tarihi ve saati: Kadrolu zabıt katipliği için 05 Şubat 2011 Cumartesi günü saat 09:00?da, sözleşmeli zabıt katipliği için 06 Şubat 2011 Pazar günü saat 09:00?da adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

7) Sözlü sınav tarihi ve saati: Kadrolu zabıt katipliği için 12 Şubat 2011 Cumartesi günü saat 09:00?da, sözleşmeli zabıt katipliği için 13 Şubat 2011 Pazar günü saat 09:00?da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK?4) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

c) KPSS-2010 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),

d) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,

e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

9) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları gösteren EK?1/A ve EK?1/B listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

NOT:

1) Kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavları birbirinden bağımsız iki ayrı sınav olup, bu sınavların her aşaması ayrı ayrı yapılacaktır.

2)Sözleşmeli zabıt kâtibi sayıları, sınav izni verilen yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyonlara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.

Ayrıca, ?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar? hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.

3) Bölge adliye mahkemeleri için alınacak personel, bu mahkemeler faaliyete geçinceye kadar Bakanlıkça belirlenecek adliyeler emrinde görev yapacaktır.

4) Sözleşmeli zabıt kâtiplerine uygulanacak ücret tablosu EK-2 listede belirtilmiştir.

EK-1/A: Sözleşmeli zabıt katibi pozisyonları için sınav izni verilen yerler

EK-1/B: Kadrolu zabıt katipliği için sınav izni verilen yerler

EK-2 : Sözleşmeli zabıt katiplerine uygulanacak ücret tablosu (2010 yılı için)

EK-3 : Başvuru Formu

Yorum Bırakın

Yorumunuzu Buraya Yazın!

İsminiz
E-Mailiniz
Yorumunuz
 
mehmet ataseven - 26.10.2014 - 19:28
benim kpss önlisans puanım 64 zabıta olma şansım yokmu yardımcıolurmusunuz teşekkür ederim
koray 5320@hotmail.com - 08.01.2014 - 13:04
2014 yili belediye secimleri yili zabita olmak %100iktidar partisini tutuyorsan olursun
özge - 19.09.2013 - 18:16
ben lise mezunhyum kpsss sınavına girip zabıta olamazmıyıım bilgi verrmsnz
şüheda - 11.08.2013 - 20:25
Arkadaşlar 2014 yılında ne zaman zabıtalık sınavları başlayacak. Bilgisi olanlardan rica ediyorum bizi de bilgilendirsin..
Gamze Nur - 14.06.2013 - 00:11
arkadaşlar zabıta alımları ne zaman biliyor musunuz? zabıtalık hakkında bilgisi olan varsa lütfen bişeyler söyleyebilir mi?
mithat - 25.02.2013 - 22:25
ben zabıtayım bana karşı saygılı olun yazarım cezayı haa :D
UZMAN - 07.12.2012 - 16:33
Başbakanın bile sicili bozuk olup seçilme hakkı varsa bu ülkede fazla söze gerek yok.
ugur - 06.12.2012 - 17:29
uzman çavuslar sartsız kosulsuz devlet dairesinde calıstırılmalıdır emegın karsılıgını verın artık
mağdur uzman cavus - 04.12.2012 - 15:04
adalete siyaset karıstırdılar.
Alper YALÇIN - 02.10.2012 - 21:44
arif gardaşım eğer bu ülkeyi satmak için general gibi olsaydık belki kıymete binerdik,neden çünkü uzman çavuş gariban ülke için canını veren anasından babasından eşinden dostundan VATAN için canını veren ANADOLU insanların ama bunlar bunun farkında değilki uzman çavuş olmasa türk silahlı kuvvetleri biter bak bir sözleşmeli er kadrosunu dolduramadılar neden yürek ister,doğu ve güney doğuda mucadele eden olan uzman çavuş bir subay astsubay şu zihniyeti taşıyor 2 yılımı nasıl karargahta geçirim diye uğrasıyor ama ben gözümle ŞAHİT oldum uzman arkadsım bel fitiğı yüzünden araziye bastonla çıkartılar cıktımız dağ ise 2.500 rakımlı tepe yazıklar olsun ki bu ülkeyi yönetenlere ANADOLU çoçukları olan uzman çavuşları hep arka planda tutyorlar.ha birde profosyonel ordu diyorlar NAH profsonel ordu olur sen uznanın HAKKINI vermesen NAH olur profosyonel
arif - 24.09.2012 - 15:06
biz uzman çavuşlar olarak insan degilmiyiz devleti koruyan biziz ama işi alınmayan biziz dagdan inen devlet memuru oluyo bize bi hak yok biz uzman çavuşlar olarak bizdemi daga çıkıp devlete kurşun atalım bu devlet bize ne zaman hakkımızı verecek
arif - 24.09.2012 - 15:06
biz uzman çavuşlar olarak insan degilmiyiz devleti koruyan biziz ama işi alınmayan biziz dagdan inen devlet memuru oluyo bize bi hak yok biz uzman çavuşlar olarak bizdemi daga çıkıp devlete kurşun atalım bu devlet bize ne zaman hakkımızı verecek
- 10.09.2012 - 11:13
başbakan alıyorlar sanki bu ne ya böyle
Diğer yorumları oku >